Últimos vídeos - Música católica 2017-06-23T15:32:09Z http://trovador.ning.com/video/video/rss?xn_auth=no Adoración y Paso del Santísimo en San Pantaleon (28/05/2017) Covers Sonia & Hugo tag:trovador.ning.com,2017-05-30:2551281:Video:197556 2017-05-30T22:55:32.939Z Hugo Nieva http://trovador.ning.com/profile/HugoNieva <a href="http://trovador.ning.com/video/adoraci-n-y-paso-del-sant-simo-en-san-pantaleon-28-05-2017-covers"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/rYKQy9r0*EoCnM2o9BmwV5XQY2Z5-48vJIunyJt9bE*baEQ6JGunDCQawg*3rcIuhqP-03Jqf5YFFR3Tyv8fNqOgsXJQCTSC/1290713161.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />"" <a href="http://trovador.ning.com/video/adoraci-n-y-paso-del-sant-simo-en-san-pantaleon-28-05-2017-covers"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/rYKQy9r0*EoCnM2o9BmwV5XQY2Z5-48vJIunyJt9bE*baEQ6JGunDCQawg*3rcIuhqP-03Jqf5YFFR3Tyv8fNqOgsXJQCTSC/1290713161.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />"" Adoración del Santísimo en San Pantaleón (28/05/2017) Covers tag:trovador.ning.com,2017-05-30:2551281:Video:197553 2017-05-30T22:50:59.559Z Hugo Nieva http://trovador.ning.com/profile/HugoNieva <a href="http://trovador.ning.com/video/adoraci-n-del-sant-simo-en-san-pantale-n-28-05-2017-covers"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/rYKQy9r0*ErgS1-itFfD*iKUifIpnPv9*RjzW9bp5lYZrI6A9Jux-0PamBg92leqhDa8xQ1Ha-EFMjsPrf8q3xRy1kM6o4ek/1290712204.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />"" <a href="http://trovador.ning.com/video/adoraci-n-del-sant-simo-en-san-pantale-n-28-05-2017-covers"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/rYKQy9r0*ErgS1-itFfD*iKUifIpnPv9*RjzW9bp5lYZrI6A9Jux-0PamBg92leqhDa8xQ1Ha-EFMjsPrf8q3xRy1kM6o4ek/1290712204.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />"" SALMO 50.ME PONDRE EN CAMINO (SAVIA I&J) tag:trovador.ning.com,2017-04-29:2551281:Video:197232 2017-04-29T10:18:35.910Z SAVIA I&J http://trovador.ning.com/profile/INMAYJOSESAVIA <a href="http://trovador.ning.com/video/salmo-50-me-pondre-en-camino-savia-i-j"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/S6s2Mu0DvES0pk5qmCc7U0cguqgOBVlhAGRcxhiNld0i*OLehuXcjT3EGT4rv7n4If*jESS8o1YMyTUO6A8fGsBCTkUWLJH7/1273405405.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />ME PONDRÉ EN CAMINO A DÓNDE ESTÁ MI PADRE <a href="http://trovador.ning.com/video/salmo-50-me-pondre-en-camino-savia-i-j"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/S6s2Mu0DvES0pk5qmCc7U0cguqgOBVlhAGRcxhiNld0i*OLehuXcjT3EGT4rv7n4If*jESS8o1YMyTUO6A8fGsBCTkUWLJH7/1273405405.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />ME PONDRÉ EN CAMINO A DÓNDE ESTÁ MI PADRE Ven Espiritu Santo - Fuerza Latente tag:trovador.ning.com,2017-04-28:2551281:Video:197323 2017-04-28T18:53:00.899Z Jorge Eduard Hernandez http://trovador.ning.com/profile/Edwardhernandez <a href="http://trovador.ning.com/video/ven-espiritu-santo-fuerza-latente"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/sGlP6-ZcEYBu6RYSfq9wsiSp4R85pdVMtIDJ1EQCXICptgJvgGEHWIlr2RLSSGAY1cSrQiG2-lml9c7rYv8Ck9cYZgzAMdH6/1273166139.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />Autor: Jorge Eduard Hernandez <a href="http://trovador.ning.com/video/ven-espiritu-santo-fuerza-latente"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/sGlP6-ZcEYBu6RYSfq9wsiSp4R85pdVMtIDJ1EQCXICptgJvgGEHWIlr2RLSSGAY1cSrQiG2-lml9c7rYv8Ck9cYZgzAMdH6/1273166139.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />Autor: Jorge Eduard Hernandez Alabanzas e Invocación al Espíritu Santo antes de la Misa (So & Hu) Covers tag:trovador.ning.com,2017-04-26:2551281:Video:197151 2017-04-26T15:50:21.581Z Hugo Nieva http://trovador.ning.com/profile/HugoNieva <a href="http://trovador.ning.com/video/alabanzas-e-invocaci-n-al-esp-ritu-santo-antes-de-la-misa-so-hu"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/DfCm7EeUxj7uU4QjbW3AdeCbCgGZOP0bBgKfaj*PM4idmM-mE7qjKuQpQBDiUyCj2yxbsrR3xlHafIMpiRUC8ftaikfneoW5/1272339734.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />"" <a href="http://trovador.ning.com/video/alabanzas-e-invocaci-n-al-esp-ritu-santo-antes-de-la-misa-so-hu"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/DfCm7EeUxj7uU4QjbW3AdeCbCgGZOP0bBgKfaj*PM4idmM-mE7qjKuQpQBDiUyCj2yxbsrR3xlHafIMpiRUC8ftaikfneoW5/1272339734.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Versión reducida" /><br /> </a><br />""